KREDYT DEWELOPER
  • 1 Dane podstawowe
  • 2 Podsumowanie
  • 1 Dane podstawowe
  • 2 Podsumowanie
Mam firmę
Nie mam firmy
Chcę założyć firmę
Ile środków potrzebujesz?
Na jak długo?
Informacje o mnie
-

W trosce o wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy telefoniczne z konsultantami Idea Bank SA są nagrywane.

Podstawą prawną przetwarzania przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Administratorem danych jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w związku z którą zostały przekazane, w celu marketingu własnych produktów i usług Banku oraz w celach archiwalnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej S.A., systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. Przedmiotowe dane mogą być również udostępniane innym podmiotom powiązanym z Idea Bankiem S.A. lub należącym do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią / Pana zgody.
Porozmawiaj online