Lokata Nr1 %
  • 1 Wybór lokaty
  • 2 Dane do umowy
  • 3 Podsumowanie
  • 1 Wybór lokaty
  • 2 Dane do umowy
  • 3 Podsumowanie
Ile pieniędzy chcę ulokować?
?
wpisz dowolną kwotę pomiędzy 500 a 1 000 000 PLN
Podana kwota jest większa od kwoty maksymalnej. Skontaktuj się z naszym konsultatnem w celu uzyskania spersonalizowanej oferty
Na jak długo?
Informacje o mnie
?
Użyjemy telefonu komórkowego w celu weryfikacji danych
Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej www.ideabank.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez Idea Bank SA. (rozwiń), w szczególności informacji, o których mowa w art. 27, art. 29 ust. 1 i 5, art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych, w tym informacji o Banku, transakcjach płatniczych oraz postanowieniach umownych, a także o zmianach tych postanowień. Idea Bank SA może przekazywać informacje o świadczeniu usług płatniczych w inny sposób określony w obowiązujących mnie umowach, regulaminach oraz innych uzgodnieniach i uregulowaniach. (zwiń).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Idea Bank S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Zapoznałem się z informacją o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. ?
Może Pan/Pani na piśmie w dowolnym Oddziale Idea Bank S.A. polecić bankowi wypłacenie – po swojej śmierci – z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Pana/Pani śmiercią. W przypadku złożenia większej liczby poleceń jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Może Pan/Pani w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Pana/Pani spadkobiercom.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Pani/Panu, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.
Administratorem danych jest Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa (Bank). Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w związku z którą zostały przekazane, w celu marketingu własnych produktów i usług Banku, wykonaniu obowiązków związanych z raportowaniem rezydencji podatkowej posiadaczy rachunków oraz w celach archiwizacyjnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. Przedmiotowe dane mogą być również udostępniane innym podmiotom powiązanym z Idea Bank SA na podstawie odrębnie wyrażonej przez Pana / Panią zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Bank.

Używasz przestarzałej przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę by umożliwić poprawne działanie strony.
Porozmawiaj z konsultantem