Idea Bank
Internetowy Oddział Idea Bank

Dane kontaktowe

Imię
E-mail

Dane firmy

Nazwa firmy
Nazwa skrócona firmy
(maks. 21 znaków)
REGON
NIP
Branża
Status prawny
PKD 2007
EKD
Liczba reprezentantów zgodnie z KRS
Tryb generowania wyciągów elektronicznych

 

Nazwisko
Tel. kontaktowy
+48

 

Krajowy Rejestr
Sądowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu:
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Status dewizowy
Powyższy adres jest również adresem do korespondencji
Oświadczam, że:
Podmiot przeze mnie reprezentowany posiada następujący status w rozumieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r

Oświadczam, że którakolwiek z osób kontrolujących jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Numer GIIN
Amerykański Federalny Numer Identyfikacji Podatkowej
Amerykański Federalny Numer Identyfikacji Podatkowej

Klient oświadcza, że:

Wyraża zgodę na otrzymywanie od Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Tak, wyrażam zgodę
Nie, nie wyrażam zgody

Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i usług Idea Banku S.A. również w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Tak, wyrażam zgodę
Nie, nie wyrażam zgody

Wyraża zgodę na otrzymywanie od Tax Care S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną (kontakt.taxcare@taxcare.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Usługa prowadzona jest przez TAX CARE SA z siedzibą w Warszawie.

Tak, wyrażam zgodę
Nie, nie wyrażam zgody

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji w niniejszym wniosku

Pod rygorem odpowiedzialności karnej, określonej w art. 297 Kodeksu karnego, potwierdza zgodność z prawdą wyżej wymienionych danych oraz informacji podanych w złożonym wniosku o zawarcie Umowy Ramowej lub Umów produktowych.

Oświadczam, że otrzymałem/am:
  1. Arkusz informacyjny dla Deponentów

Podstawą prawną przetwarzania przez Bank danych osobowych zawartych w Umowie Ramowej jest art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji Umowy Ramowej, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Jednocześnie, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ww. Ustawy.

Bank jako Administrator danych informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Ramowej, w związku z którą zostały przekazane, w celu marketingu własnych produktów i usług Banku oraz w celach archiwizacyjnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 Ustawy Prawo bankowe, a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej S.A., systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe.

Wyrażam zgodę i wnoszę o przekazywanie za pośrednictwem strony internetowej www.ideabank.pl lub pocztą elektroniczną informacji związanych ze świadczeniem usług płatniczych przez Bank w szczególności informacji o Banku, transakcjach płatniczych oraz informacji o postanowieniach umownych a także o zmianach tych informacji. Bank może przekazywać informacje o świadczeniu usług płatniczych w inny sposób określony w obowiązujących mnie umowach, regulaminach oraz innych uzgodnieniach i uregulowaniach.

Tak, wyrażam zgodę
Nie, nie wyrażam zgody

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Idea Bank S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Tak, wyrażam zgodę
Nie, nie wyrażam zgody

W trosce o wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo, wszystkie rozmowy telefoniczne z konsultantami Idea Bank S.A. są nagrywane.

Szczegóły oferty:
Nazwa:Konto Idealna Firma
Opłata:0zł
Sposób dostarczania wyciągów:Drogą elektroniczną
Jeżeli jesteś już Klientem Idea Bank, przejdź do strony logowania
Zaloguj się

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies